Odnośniki: Europejski Fundusz Społeczny   Fundusze Europejskie Program Regionalny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kwalifikacje dla młodych”
(POWR.01.02.01-24-0014/17)

§1
Wyjaśnienie pojęć

Projekt – projekt „Kwalifikacje dla młodych”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Beneficjent – podmiot realizujący projekt: Humaneo, ul. Mikołaja Reja 20, 33-300 Nowy Sącz.

Instytucja Pośrednicząca – instytucja nadzorująca prawidłową realizację projektu oraz przyznająca środki na jego realizację – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice.

Biuro projektu – biuro, w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu.

Wniosek o dofinansowanie – dokument przedkładany przez Wnioskodawcę do IP w celu uzyskania środków finansowych na realizację projektu.

Kierownik projektu – osoba zaangażowana w zarządzanie projektem.

Kandydat/ka – osoba biorąca udział w procesie rekrutacji do projektu.

Uczestnik/czka projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, tj. osoba, która spełniła kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, przekazała dane konieczne do wprowadzenia do centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014) w zakresie wykazania Uczestnika/czki objętego/ej wsparciem w ramach projektu i podpisał/a Umowę uczestnictwa w projekcie.

§2
Informacje o projekcie i postanowienia ogólne

 1. Regulamin projektu ma na celu określenie szczegółowych zasad przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz warunków udziału w projekcie „Kwalifikacje dla młodych” (zwanym dalej projektem) realizowanym przez Humaneo (zwane dalej Beneficjentem) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt realizowany jest od 2 października 2017 r. do 30 września 2019 r. na terenie województwa śląskiego.
 3. 3. Biuro projektu mieści się w Bielsku-Białej, ul. Aleja Armii Krajowej 220 pawilon 1, pok.111 tel.: 605 202 488, e-mail: dlamlodych@humaneo.pl, strona internetowa projektu: dlamlodych.humaneo.pl
 4. Projekt obejmuje działania skierowane do 95 osób w wieku 21-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, w tym zwłaszcza do kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i osób zamieszkujących obszar objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji, i zakłada poprawę szans na znalezienie pracy przez te osoby.
 5. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące kryteria uczestnictwa:
  • są w wieku 21-29 lat ;
  • zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego , w województwie śląskim;
  • są osobami długotrwale bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Urzędzie Pracy;
  • są osobami z kategorii NEET, tj.:
   • Pozostają bez pracy.
   • Nie uczestniczą w kształceniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym).
   • Nie uczestniczą w szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
  • Nie występują u nich przeciwskazania do wykonywania zawodu kierowcy kategorii C oraz C+E.
  • Nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tzn. nie są:
   • osobami młodymi z pieczy zastępczej opuszczającymi pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
    • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
    • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
    • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej;
   • matkami opuszczającymi pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
   • absolwentami młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu);
   • absolwentami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu);
   • matkami przebywającymi w domach samotnej matki;
   • osobami młodymi opuszczającymi zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).
 6. Uczestnikiem/czką projektu nie może być osoba, która jest zaangażowana w realizację projektu po stronie Beneficjenta lub jego wykonawcy w projekcie.
 7. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez Beneficjenta na etapie rekrutacji.
 8. Nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Kierownika projektu. Decyzje Kierownika projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 9. Wszystkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze projektu.
 10. §3
  Zasady rekrutacji do projektu

  1. Osoba biorąca udział w procesie rekrutacji do projektu zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  2. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły i będzie prowadzona na terenie województwa śląskiego.
  3. W przypadku, gdy w wyniku rekrutacji liczba złożonych aplikacji przekroczy liczbę miejsc w projekcie zostanie stworzona lista rezerwowa, z której kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kolejnością zgłoszeń, w razie zwolnienia miejsca w projekcie.
  4. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji w zależności od potrzeb oraz o ewentualnych zmianach liczb Uczestników projektu po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej na podstawie zmienionego wniosku o dofinansowanie.
  5. Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji o ograniczaniu lub intensyfikowaniu procesu rekrutacji ukierunkowanej na konkretne grupy docelowe, które mają zostać objęte wsparciem, aby możliwe było zrealizowanie określonych we wniosku o dofinansowanie rezultatów i wskaźników.
  6. Informacje o rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej projektu.
  7. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.
  8. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji.
  9. Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia infolinii rekrutacyjnej (601 380 573), pod którą można uzyskać wszelkie informacje nt. projektu oraz wypełniania dokumentów rekrutacyjnych.
  10. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu oraz pomoc w ich wypełnieniu w miejscu wskazanym przez kandydata do projektu.
  11. W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy dostarczyć do Biura projektu komplet dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
   • Formularz rekrutacyjny wypełniony w języku polskim, elektronicznie lub odręcznie drukowanymi literami, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem Kandydata/ki wraz z wymaganymi załącznikami;
  12. Wypełniony i kompletny Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej w Biurze projektu.
  13. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym Formularz wpłynie do Biura projektu.
  14. Złożenie Formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu.
  15. Formularze rekrutacyjne wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 przyjmowane będą w Biurze projektu.
  16. Proces rekrutacji do projektu składa się z następujących etapów:
   1. Ocena Formularza rekrutacyjnego pod kątem przynależności Kandydata/ki do grupy docelowej, kompletności informacji i dokumentów, spełnienia kryteriów uczestnictwa tj.:
    • Wiek 21-29 lat;
    • Miejsce zamieszkania – województwo śląskie;
    • Osoba długotrwale bezrobotna niezarejestrowana w Urzędzie Pracy;
    • Osoba z kategorii NEET;
    • Osoba, u której nie występują przeciwskazania do wykonywania zawodu kierowcy kategorii C oraz C+E;
    • Osoba nienależąca do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER.
   2. Ocena Formularza rekrutacyjnego pod kątem spełnienia kryteriów dodatkowych (premiujących) i przyznaniu za nie odpowiednio punktów:
    • Kobieta – 5 pkt;
    • Osoba o niskich kwalifikacjach - 2 pkt;
    • Osoba zamieszkująca obszar objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji – 2 pkt.
  17. Zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (z podziałem na płeć) oraz lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki osoba z listy rezerwowej będzie mogła przystąpić do projektu (adekwatne kryterium płci).
  18. W pierwszej kolejności przeprowadzana jest ocena formalna Formularza rekrutacyjnego. Za niespełnienie kryteriów formalnych skutkujące wezwaniem do uzupełnień braków i/ lub odrzuceniem Formularza i pozostawieniem go bez oceny, uważa się: niepodpisanie wymaganych oświadczeń, niepodpisanie Formularza we wskazanym miejscu, nieuzupełnienie danych oraz niezałączenie dodatkowych dokumentów/ oświadczeń (jeśli dotyczy) pozwalających na ocenę przynależności Kandydata/ki do grupy docelowej. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia błędów formalnych w Formularzu rekrutacyjnym.
  19. W przypadku braków formalnych Formularza rekrutacyjnego, Kierownik projektu może wezwać Kandydata/kę na etapie oceny formalnej, do uzupełnień i skorygowania uchybień, w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wezwania, pod rygorem odstąpienia od dalszej oceny Formularza rekrutacyjnego. Wezwanie będzie wysyłane w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Kandydata/kę w Formularzu zgłoszeniowym. Jednocześnie, jeżeli na etapie oceny formalnej Formularza rekrutacyjnego stwierdzi się, że Kandydat/ka nie przynależy do grupy docelowej projektu (tj. nie spełnia wszystkich kryteriów uczestnictwa) nie podlega dalszej ocenie.
  20. Kandydat może uzyskać maksymalnie 9 punktów.
  21. O miejscu na liście osób zakwalifikowanych do projektu decydują:
   • suma uzyskanych punktów,
   • kolejność zgłoszeń – w przypadku osób o identycznej sumie punktów,
   • zachowanie założeń projektu, o których mowa w ust. 22.
  22. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 95 Uczestników, w tym:
   • minimum 48 kobiet,
   • minimum 24 osoby zamieszkujące obszar objęty Lokalnym Planem Rewitalizacji.
  23. Osoby zakwalifikowane ostatecznie do projektu informowane są osobiście, telefonicznie lub mailowo o pozytywnym wyniku rekrutacji.
  24. Od przeprowadzonej przez Beneficjenta oceny (oceny złożonej dokumentacji rekrutacyjnej oraz oceny punktowej) nie przysługują osobie ubiegającej się o udział w projekcie żadne środki odwoławcze.

  §4
  Kandydaci/tki zakwalifikowani/e do projektu

  1. Po zakwalifikowaniu Kandydata/ki do udziału w projekcie zostanie zawarta Umowa uczestnictwa w projekcie pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem/czką projektu.
  2. Uczestnik/czka Projektu jest zobowiązany/a do złożenia podpisanych dokumentów:
   • Deklaracji udziału w projekcie,
   • Oświadczenia Uczestnika/czki projektu o statusie w chwili przystąpienia do projektu,
   • Oświadczenia Uczestnika/czki projektu.
  3. Uczestnicy podpiszą dokumenty wymienione w ust. 2 w pierwszym dniu rozpoczęcia udziału w projekcie tj. przystąpienia do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.
  4. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do Formularza zgłoszeniowego nie są zgodne ze stanem faktycznym.
  5. Formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi, stanowią bowiem dokumentację projektową, do której należytego przechowywania oraz archiwizowania zobowiązany jest Beneficjent.

  §5
  Zakres wsparcia

  1. Każdy/a Uczestnik/czka projektu zostanie objęty/a kompleksowym procesem aktywizacji edukacyjnej, i zawodowej obejmującym:
   • Identyfikacja potrzeb Uczestnika i opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
   • Pośrednictwo pracy,
   • Szkolenia zawodowe,
   • Staże zawodowe.
  2. Wsparcie Uczestników odbywać się będzie na podstawie opracowanego Indywidualnego Planu Działania, z uwzględnieniem diagnozy potrzeb Uczestnika/czki.

  §6
  Organizacja przewidzianych w projekcie form wsparcia

  1. Wszystkie formy wsparcia realizowane będą na terenie województwa śląskiego.
  2. W przypadku grup szkoleniowych, w których Uczestnikami będą osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, wszystkie formy wsparcia realizowane będą w budynkach i salach architektonicznie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie zajęć i szkoleń oraz miejsca ich realizacji. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.
  4. Każdy/a Uczestnik/czka projektu własnoręcznym podpisem potwierdza obecność na poszczególnych zajęciach, a także otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenie o ukończeniu poszczególnych szkoleń / obecności na egzaminie zewnętrznym oraz odebraniu dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji.
  5. Uczestnicy w ramach projektu otrzymają:
   • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż;
   • Stypendium Szkoleniowe;
   • Bezpłatne badania lekarskie (przed rozpoczęciem stażu);
   • Ubezpieczenie NNW (na czas odbywania stażu);
   • Stypendium Stażowe.
  6. Zasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu.

  §7
  Identyfikacja potrzeb Uczestnika i opracowanie Indywidualnego Planu Działania

  Wsparcie jest podzielone na 2 etapy tj. opracowanie IPD (12 godzin) oraz aktualizację IPD w toku projektu (5 godzin). W wyniku spotkań Uczestnika z doradcą zawodowym zostanie określona ścieżka aktywizacji edukacyjno-zawodowej, dzięki czemu oferowane wsparcie będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika wynikających z aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. W trakcie projektu będzie możliwa modyfikacja IPD m.in. z powodu zmiany sytuacji osobistej Uczestnika bądź też zewnętrznych uwarunkowań wpływających na realizację ścieżki wsparcia.

  §8
  Pośrednictwo pracy

  Każdemu Uczestnikowi przysługuje 20 godzin pośrednictwa. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy ma na celu przedstawienie UP ofert pracy adekwatnych do zdobytych kwalifikacji, doświadczenia i posiadanych predyspozycji. Pośrednik pracy odpowiada za nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów, w tym organizowanie spotkań Uczestnika z pracodawcami z lokalnego rynku pracy.

  §9
  Szkolenia zawodowe

  1. Uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach zawodowych zgodnych z diagnozą potrzeb szkoleniowych – Uczestnicy będą kierowani na szkolenia zgodnie z IPD.
  2. Tematyka szkoleń realizowanych w projekcie odpowiada zapotrzebowaniu wyrażonemu przez przedstawicieli grupy docelowej projektu oraz liście zawodów deficytowych Barometru zawodów województwa śląskiego 2017 r. (szkolenia są odpowiedzią na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy). W projekcie przewidziano realizację szkoleń:
   • Szkolenie zawodowe kierowców kategorii C oraz C+E.
   • Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na przewóz rzeczy.
  3. Szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji.
  4. Uczestnikom szkoleń Wykonawca zapewni: odpowiednich wykładowców/ trenerów, odpowiednio wyposażone sale, wyżywienie, materiały szkoleniowe, egzamin zewnętrzny.
  5. Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe za każdą godzinę odbytego szkolenia. Za odbytą godzinę szkolenia uznaje się godzinę szkolenia, podczas której obecny/a był/a Uczestnik/czka i potwierdził/a swoją obecność poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
  6. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:
   • podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych;
   • podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego;
   • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem.
  7. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik/czka projektu był/a obecny/a. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie (ZLA) powinno zawierać dane płatnika składek tj. dane Beneficjenta – Humaneo, NIP 7343157319.
  8. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są podpisane przez Uczestnika/czki projektu listy obecności na szkoleniu.
  9. Stypendium szkoleniowe wypłacone zostanie po ukończeniu szkolenia zawodowego na wskazany przez Uczestnika/czkę projektu rachunek bankowy.
  10. Decyzję o wypłacie stypendium szkoleniowego oraz jego wysokości podejmuje Kierownik projektu.
  11. Warunkiem ukończenia szkolenia jest min. 80% frekwencja na zajęciach oraz pozytywne zdanie testów cząstkowych.

  §10
  Staże

  1. Uczestnicy projektu wezmą udział w stażach mających na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności nabytych w poprzednich fazach projektu oraz nabycie doświadczenia zawodowego.
  2. Staże będą realizowane na podstawie trójstronnej umowy zawieranej pomiędzy Beneficjentem, Uczestnikiem/czką i pracodawcą oraz na podstawie programu stażu.
  3. Staże będą trwały 3 miesiące, a liczba godzin stażu nie będzie przekraczać 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, dla osób niepełnosprawnych 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.
  4. Przed przystąpieniem do staży Uczestnicy muszą odbyć badania lekarskie z zakresu medycyny pracy bądź badania specjalistyczne, stwierdzające czy dana osoba spełnia pewne wymagania psychofizyczne, zanim zostanie dopuszczona do wykonywania swoich obowiązków, oraz czy nie występują przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu. Koszt badań lekarskich pokrywa Beneficjent.
  5. Uczestnikom projektu przysługuje stypendium stażowe za udział w stażu zawodowym.
  6. Stypendium stażowe za niepełny miesiąc ustala się proporcjonalnie do przepracowanego okresu w danym miesiącu.
  7. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:
   • podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych,
   • podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego,
   • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwagi na objęcie kwoty stypendium zwolnieniem.
  8. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu. Wyjątek stanowi udokumentowana na druku zwolnienia lekarskiego (ZLA) nieobecność z powodu choroby. Zwolnienie lekarskie (ZLA) powinno zawierać dane płatnika składek tj. dane Beneficjenta - Humaneo, NIP 7343157319.
  9. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są podpisane przez Uczestnika/czki projektu listy obecności potwierdzające obecność na stażu.
  10. Stypendium stażowe wypłacane jest do 15-tego dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu odbycia stażu, naliczane proporcjonalnie do przepracowanego okresu, na wskazany przez Uczestnika/czkę projektu rachunek bankowy.
  11. Decyzję o wypłacie stypendium stażowego oraz jego wysokości podejmuje Kierownik projektu.
  12. Po zakończeniu stażu Uczestnik/czka projektu w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia stażu przedkłada Beneficjentowi sprawozdanie z przebiegu stażu oraz opinię pracodawcy, na podstawie których to dokumentów Beneficjent wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu.

  §11
  Zasady odpłatności

  1. Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  2. Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie trwania wsparcia, w szczególności szkolenia zawodowego lub stażu, Beneficjent może wystąpić do Uczestnika/czki o zwrot całości lub części kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

  §12
  Obowiązki Uczestników/czek

  1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do:
   • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
   • uczestniczenia we wszystkich przewidzianych formach wsparcia;
   • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
   • potwierdzania obecności każdorazowo na listach obecności, kartach wsparcia indywidualnego,
   • usprawiedliwienia nieobecności w Biurze projektu w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia;
   • poddania się monitoringowi zgodnie z zasadami, o których mowa w § 13;
   • bieżącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie oraz o wszelkich zmianach związanych ze swoim statusem na rynku pracy;
   • do uczestnictwa w minimum 80% zajęć projektowych realizowanych indywidualnie lub grupowo pod rygorem skreślenia z listy Uczestników.

  §13
  Zasady monitoringu Uczestników

  1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania skorzystania ze wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
  2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w momencie przystąpienia do projektu/ formy wsparcia oraz po zakończeniu udziału w projekcie/ formie wsparcia.
  3. W terminie 4 tygodni od dnia zakończenia projektu Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do przekazania Beneficjentowi oświadczenia lub zaświadczenia o podjęciu zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i kompetencje nabyte po opuszczeniu programu.
  4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązany/a jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie zarówno w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie udziału w projekcie oraz w ciągu 3 miesięcy po jego zakończeniu. Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzającego zatrudnienie, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenia z gminy/ Urzędu Skarbowego/ ZUS potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące.
  5. Informacje, o których mowa w pkt. 1-4 będą wykorzystywane do wywiązania się Beneficjenta z obowiązków sprawozdawczych z realizacji projektu wobec Instytucji Pośredniczącej.

  §14
  Rezygnacja z udziału w projekcie

  1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć do Beneficjenta pisemne oświadczenie o tym fakcie (osobiście, e-mailem, bądź za pośrednictwem poczty).
  2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest możliwa i przyjmowana jedynie w przypadku osobistych lub zawodowych przyczyn (choroba, podjęcie pracy, inne istotne powody zaakceptowane przez Kierownika projektu). Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie).
  3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika/czki projektu z listy Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, trenera/doradcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży, obecności w stanie nietrzeźwym na zajęciach lub okazywaniem jawnej agresji względem osób wyżej wymienionych.
  4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika/czki projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba zrekrutowana do projektu.
  5. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie, Beneficjent może domagać się zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i/ lub kosztów otrzymanych przez Uczestnika/czkę świadczeń.
  6. Zapisy ust. 5 nie mają zastosowania w przypadku, gdy powodem rezygnacji z udziału w projekcie było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

  §15
  Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
  2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej projektu.
  3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Kierownika projektu.
  4. Kwestie sporne nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta.
  5. Beneficjent Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Aktualny Regulamin będzie umieszczany na stronie internetowej projektu.